Помощни средства и медицински изделия за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания получаване от НЗОК

НЗОК  РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ  ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания или съкратено ПСПСМИ по смисъла на ЗХУ, Правилник за приложение на ЗХУ и НЗОК нормативна база.

Накратко промените влезли в сила от 1 юли 2022 г и ПСПСМИ за хората с увреждания чрез НЗОК

Прехвърля се дейността от АСП на НЗОК и от АХУ на ИАЛ

В ИАЛ от АХУ са прехвърлени регистъра на лицензираните търговци и контрола по извършване на дейността в обектите на търговците

В НЗОК е прехвърлено и променено заплащането на търговците извършващи дейността.

*АСП Агенция за социално подпомагане, АХУ Агенция за хората с увреждания, ИАЛ Изпълнителна агенция по лекарствата.

Основни закони и нормативна уредба

Закон за хората с увреждания накратко ЗХУ •  Правилник за приложение на ЗХУ •  НАРЕДБА № Н-3 ОТ 27 ЮНИ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И КОНТРОЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОЛЗВАНЕ И РЕМОНТ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  •  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 31 МАРТ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ  •  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. с добавена „Глава седма. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 45, АЛ. 16 ОТ ЗЗО.

По-долу може да намерите по-подробна информация по темата за Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Също там съм публикувал официалната информация от НЗОК относно указанията за реда за отпускане на помощните средства и медицински изделия за хората с увреждания. Ще научите за НЗОК помощни средства за получаване.

Помощни средства, технически и медицински изделия за възрастни стари хора, хора с увреждания, инвалиди, болни

 Технически помощни средства с общо предназначение. Съществуват различни промишлени изделия, които могат да са в помощ на хората в тяхното ежедневие. Стоки за дома на възрастни хора, инвалиди, болни за независим и качествен живот.  Връзката към Всекидневие ще ви заведе до всички останали изделия, които хората могат да ползват в ежедневието си. Без каквито и да са медицински документи могат да се закупят от нас свободна продажба.

НЗОК Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания съкратено ПСПСМИ по смисъла на Закон за хора с увреждания(ЗХУ) и Правилник за приложението на ЗХУ. Отпускат се по определен ред на правоимащите хора с увреждания. Необходими са медицински и други документи за безплатно получаване. Воев-София ЕООД е лицензирана за такава дейност. За тези хора, които няма да кандидатстват в НЗОК за безплатно получаване могат да ги закупят от нас на свободна продажба.

По-долу вижте най-популярните и познато помощни средства за възрастни хора, хора с увреждания, инвалиди, болни.

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Caneo b инвалидна количка рингова непомпащи гуми

КОМБИНИРАНИ СТОЛОВЕ

комбиниран-стол-освободен-отпред-тапицирана-седалка

АНТИДЕКУБИТАЛНИ

Антидекубитален дюшек 0223005

ПРОХОДИЛКИ, РОЛАТОРИ

Ролатор за пазаруване, количка 2 в 1

ПАТЕРИЦИ, БАСТУНИ…

Патерици и канадки

ЗА ТЕЖКИ ХОРА ИЗДЕЛИЯ

Тоалетен стол тежки хора до 225кг 0808524

ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

За специални нужди изделия

Помощни средства и правата ни

НА КАКВО ИМАМЕ ПРАВО

Подробна информация ще намерите в най-посещаваната страница

Вижте публикацията Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни … „На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?…“

Помощни средства и технически изделия в ежедневието на възрастните хора

ЗА ДОМА НА ХОРА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ, СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА БАНЯ-ТОАЛЕТНА-ЛЕГЛО

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

Вижте нашата страница   Дом за стари хора пригоден за живеене.
За проектиращите, изграждащи и оборудващи бани и тоалетни за хора с увреждания в обществени обекти и сгради.Управители на обществени сгради, хотели, банки. Наредба № РД-02-20-2/ 26.01.2021Г на МРРБ за достъпност в урбанизираната територия.  Изделия за достъпност в сградите и съоръженията.

Вижте във   Всекидневие  изделията: Обувалка на чорапи, щипка за хващане на предмети от разстояние, надстройка за повдигане височината на тоалетната чиния, дръжки за хващане и …

Изображение на Ежедневие на възрастни, инвалиди, болни помощни средства

НЗОК ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ХОРА С УРЕЖДАНИЯ РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПСПСМИ

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ в сила от 1 юли 2022г

От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата. Предимства:

 1. Пестите време:
 • Посещавате ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, където ще Ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията;
 • Получавате известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на РЗОК.
 1. Имате свободата да избирате:
 • Може да получите или да ремонтирате Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна, от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК.
 Какво трябва да направите

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ):

 1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
 2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
 3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
 4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
 5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
 6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

Трябва да знаете още:

 • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК.
 • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от НЗОК.
 • Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.
 • Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК, само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини.

Започнали и неприключили производства за предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности до 30 юни 2022 г

 • Започналите и неприключили до 30 юни 2022 г. производства за предоставяне на ПСПСМИ, включително и плащанията им, се извършват при досегашния ред от АСП;
 • Ако към 1 юли 2022 г. имате издаден документ от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, който не определя ПСПСМИ, съобразно утвърдената спецификация, може да получите своето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, след индивидуалното им определяне от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, като е необходимо да подадете електронно заявление.

Официална информация за помощните средства и медицински изделия  в сайта на Национална здравноосигурителна каса НЗОК

В сайта на Национална здравноосигурителна каса НЗОК може да намерите актуалната официална информация за ПСПСМИ. Има цял раздел Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Пряка връзка към този раздел  на сайта на НЗОК   Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.