Помощни средства и медицински изделия за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания получаване от НЗОК

НЗОК  РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ  ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания ПСПСМИ.  Промените влезли в сила от 1 юли 2022 г за предоставяне на ПСПСМИ за хората с увреждания чрез НЗОК. Прехвърля се дейността от АСП на НЗОК и от АХУ на ИАЛ. В ИАЛ от АХУ са прехвърлени регистъра на лицензираните търговци и контрола по извършване на дейността в обектите на търговците. В НЗОК е прехвърлена дейността по издаване на Нзок кодове на правиомащите и заплащането на търговците извършващи дейността.

Съкращения в изписването на закони и институции

АСП Агенция за социално подпомагане АХУ Агенция за хората с увреждания ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата.

ЗХУ Закон за хората с увреждания •  ППЗХУ Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания

Главната снимка на тази страница е от пряката връзка към официалната информация в сайта на НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания.

Следва подробна информация по темата за ПСПСМИ: Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Най-долу на страницата съм публикувал официалната информация от НЗОК: Указания за реда за отпускане на помощните средства и медицински изделия за хората с увреждания. Ще научите за НЗОК помощни средства за получаване. Също там съм публикувал пряката връзка към здравната каса с пълната официална информация на институцията.

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРЕЗ НЗОК ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ НАКРАТКО

Инвалидни колички, комбинирани столове за тоалет и баня, антидекубиталени дюшеци за лежащо болни, проходилки и други.  Кой може и на какво има право, на какво основание и с какви документи безплатно получаване. Стойностите до които здравната каса плаща/доплаща, медицинските условия за отпускане и необходимите документи за безплатното получаване през НЗОК на тези помощни средства. Всичко накратко за ПСПСМИ през здравната каса може да намерите на Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

Ако се затруднявате или трудно се ориентирате

На страниците в нашия уеб сайт ще намерите още официална специализирана информация. Служителите в магазина ни също могат да ви помогнат с официална информация от здравната каса. Важно! Ние не участваме и не съдействаме в изготвяне и изваждане на документи необходими за изваждане на здравните кодове за ПСПСМИ. На лицензираните фирми изрично е забранено от закона и от НЗОК да участват и съдействат в изготвяне и изваждане на документи в тази връзка. Но с официална информация можем да ви помогнем.

Всички ПСПСМИ през здравната каса, могат да се закупят свободна продажба

Не е необходимо да представите здравни кодове и медицински документи.

По-долу следва разширената версия с подробна информация за всичко свързано с НЗОК и и реда за предоставяне на помощните средства.

НЗОК ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПОЛУЧАВАНЕ

Безплатно получаване на ПСПСМИ през Национална здравноосигурителна каса НЗОК.  Права и възможности за хората с увреждания.

Кой има право на безплатни ПСПСМИ?

Хората с увреждания имат право да получат безплатно помощни средства и медицински изделия. Хора с увреждания и хора с трайни увреждания имат право на ПСПСМИ през НЗОК. Например възрастните трудно подвижни или лежащо болни („Хора с увреждания“)  дори да не са постъпвали в болница и без да имат ТЕЛК и инвалидите(„Хора с трайни увреждания“) с Експертно решение (ТЕЛК) имат право на ПСПСМИ през здравната каса НЗОК.

По смисъла на ЗХУ: Хора с увреждания са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот. Хора с трайни увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

Важна подробност за  Хора с увреждания! Това е по-общата категория, която включва тези, които са без ТЕЛК, но имат същите права, както тези с ТЕЛК по отношение на ПСПСМИ. Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни с увреждания вследствие преклонната си възраст попадат в тази категория. Като такива имат право на безплатни ПСПСМИ с които да се обслужват или да бъдат обслужвани.

От къде се получават ПСПСМИ?

От лицензирани фирми със сключен договор с Националната здравноосигурителна каса(НЗОК).

ЗХУ Чл. 88. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата води и поддържа регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид. (2) Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания се извършват от лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и нямат публични задължения. (3) В регистъра по ал. 1 се вписват и поддържат данни за лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

Какъв медицински документ е необходим?

Медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК.

ЗХУ Чл. 73 (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса.

Какво трябва да направите

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ): Най-долу на страницата има публикувана официалната информация на НЗОК. Подробно е описан  реда и какви документи да се представят, както и откъде да се извадят.  Преди да предприемете, каквото и да е прочетете тази информация:

НЗОК КОДОВЕ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

СТОЙНОСТ НА ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО И МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ПСПСМИ ДО КОЯТО НЗОК ПЛАЩА/ДОПЛАЩА

Преди да направите първата стъпка- посещение в ЛКК за Медицински протокол прочетете: СПИСЪК-СПЕЦИФИКАЦИЯ НЗОК ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ. БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. Списък-спецификация НЗОК ПСПСМИ помощни средства.

Според това какво ще пише в Медицинския протокола на ЛКК(ТЕЛК, НЕЛК…) здравната каса ще издаде Нзок код и ще плати/доплати различно. Например за антидекубитален дюшек 120 лв или 220 лв, инвалидна количка 350 лв или 486 лв.

Когато получите от НЗОК кодовете на ПСПСМИ

Заповядайте при нас. Воев-София ЕООД с регистрация 099/2008 г в ИАЛ-АХУ има  договор със здравната каса НЗОК по предоставяне на помощни средства и медицински изделия на хора с увреждания. Магазина ни се намира на удобно място в центъра на София ПИРОГОВ-РУСКИ ПАМЕТНИК. Ако се придвижвате от провинцията до нас може да се възползвате от правото си да получите парична компенсация за пътни до София. По-долу на страницата съм публикувал пряката връзка км страницата ни: Право на парична компенсация за транспортни разходи. 

НЗОК ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПОЛУЧАВАНЕ ПРИ ОТКАЗ НА НЗОК, КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?

За случаите при които сте направили всичко каквото изисква реда на здравната каса, но сте получили отказ за помощни средства ПСПСМИ. Вижте специализираната публикация НЗОК забрани изисквания ПСПСМИ. Там ще научите какво може да направите и да получите своето право. Ще научите как да се преборите при отказ дори и със  здравната каса, когато закона е нарушен от НЗОК.  НЗОК Забрани изисквания ПСПСМИ.

НЗОК ИЗИСКВАНИЯ. КАКВО НЕ РАЗРЕШАВА ЗДРАВНАТА КАСА ЗА  ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА  ПСПСМИ

НЗОК ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ ПОЛУЧАВАНЕ

ВАЖНО КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 1. При предоставянето на ПСПСМИ лицето с увреждания се легитимира с лична карта, като в приемо-предавателния протокол се вписва ЕГН, номер на лична карта и дата на издаване и постоянен адрес.
 2. При предоставянето на ПСПСМИ , чрез упълномощено лице посочено в заявлението, същото се легитимира с лична карта, като в приемо-предавателния протокол се вписват данните на упълномощеното лице и на ицето с увреждания, копието от което се съхранява в фирмата изпълнител. ЕГН, номер на лична карта и дата на издаване и постоянен адрес.

КАКВО НЕ РАЗРЕШАВА ЗДРАВНАТА КАСА ЗА  ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА  ПСПСМИ

ЗДРАВНАТА КАСА  НЕ РАЗРЕШАВА НА ФИРМИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ ПСПСМИ:

 1. Да се предоставят помощни средства ПСПСМИ на лица с увреждания срещу предварително заплащане, преди да има издадено одобрение от страна на управителя на НЗОК/директора РЗОК.
 2. Да се предоставят помощни средства ПСПСМИ на лица различни от лицата с или посочените в заявленията упълномощени лица, освен в случаите на приложено нотариалноп заверено изрично пълномощно.
 3. Подготвят и съхраняват документи за явяване пред лекарски консултативни комисии (ЛКК), в това число и попълнени заявления за предоставяне на ПСПСМИ помощни средства на територията на търговския обект.
 4. Да бъдат пълномощник на лица с увреждания лично или чрез свои служители при подаване на заявление за получаване на ПСПСМИ.

Още подробности ще намерите на специализираните ни страници:
НЗОК ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА. Пряката връзка към нея съм я приложил по-горе.

ЛКК КОРУПЦИЯ
Лекарски консултативни комисии издаващи експертни решения ТЕЛК и медицински протоколи за помощни средства ПСПСМИ в корупционни схеми.
ЛКК корупция.

Помощни средства, технически и медицински изделия

За възрастни стари хора, хора с увреждания, инвалиди, болни. 

Технически помощни средства с общо предназначение

 Съществуват различни промишлени изделия, които могат да са в помощ на хората в тяхното ежедневие. Стоки за дома на възрастни хора, инвалиди, болни за независим и качествен живот.  Връзката към Всекидневие ще ви заведе до всички останали изделия, които хората могат да ползват в ежедневието си. Без каквито и да са медицински документи могат да се закупят от нас свободна продажба.

НЗОК Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания

Здравна каса ПСПСМИ по смисъла на Закон за хора с увреждания(ЗХУ) и Правилник за приложението на ЗХУ. Отпускат се по определен ред на правоимащите хора с увреждания. Необходими са медицински и други документи за безплатно получаване. Воев-София ЕООД е лицензирана за такава дейност. За тези хора, които няма да кандидатстват в НЗОК за безплатно получаване могат да ги закупят от нас на свободна продажба.

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Caneo b инвалидна количка рингова непомпащи гуми

КОМБИНИРАНИ СТОЛОВЕ

комбиниран-стол-освободен-отпред-тапицирана-седалка

АНТИДЕКУБИТАЛНИ

Антидекубитален дюшек 0223005

ПРОХОДИЛКИ, РОЛАТОРИ

Ролатор за пазаруване, количка 2 в 1

ПАТЕРИЦИ, БАСТУНИ…

Патерици и канадки

ЗА ТЕЖКИ ХОРА ИЗДЕЛИЯ

Тоалетен стол тежки хора до 225кг 0808524

ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

За специални нужди изделия

Помощни средства и правата ни

НА КАКВО ИМАМЕ ПРАВО

Подробна информация ще намерите в най-посещаваната страница

Вижте публикацията Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни … „На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?…“

Парична компенсация за пътни разходи

Малко хора знаят че имат право на Парична компенсация за пътни разходи.

Кога може да се възползвате от това право? Когато на хората с увреждания ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени, ремонтирани или изработени по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо. Това е възможност  хората с увреждания да си изберат от всяка лицензирана фирма с договор с НЗОК  подходящото ПСПСМИ и да им бъдат платени разходите по транспорта. Например хората от населените места от  провинцията могат да посетят и вземат ПСПСМИ от фирма от София, където се предполага че има по-богат избор. Пътните разходи за влак или автобус ще им бъдат платени. За тази възможност вижте публикацията в другия ни фирмен сайт на Право на парична компенсация за пътни разходи.

Помощни средства и технически изделия в ежедневието на възрастните хора

ЗА ДОМА НА ХОРАТА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ. ПОМОЩНИ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА БАНЯ-ТОАЛЕТНА-ЛЕГЛО

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

Вижте нашата страница   Дом за стари хора пригоден за живеене.
За проектиращите, изграждащи и оборудващи бани и тоалетни за хора с увреждания в обществени обекти и сгради.Управители на обществени сгради, хотели, банки. Наредба № РД-02-20-2/ 26.01.2021Г на МРРБ за достъпност в урбанизираната територия.  Изделия за достъпност в сградите и съоръженията.

Също така в раздела Всекидневие  изделия подходящи за ежедневието като: обувалка на чорапи, щипка за хващане на предмети от разстояние, надстройка за повдигане височината на тоалетната чиния, помощни дръжки за хващане и други. Те са помощни средства на свободна продажба. Важно! Много от тях не са в обхвата на здравната каса НЗОК.

Изображение на Ежедневие на възрастни, инвалиди, болни помощни средства
надстройка повдигната тоалетна седалка

НЗОК ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ХОРА С УРЕЖДАНИЯ РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПСПСМИ

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ в сила от 1 юли 2022 г

От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата. Предимства:

 1. Пестите време:
 • Посещавате ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, където ще Ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията;
 • Получавате известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на РЗОК.
 1. Имате свободата да избирате:
 • Може да получите или да ремонтирате Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна, от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК.Трябва да знаете още:
  • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК.
  • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от НЗОК.
  • Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.
  • Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК, само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини.
   Официална информация за помощните средства и медицински изделия  в сайта на Национална здравноосигурителна каса НЗОК

   В сайта на Национална здравноосигурителна каса НЗОК може да намерите актуалната официална информация за ПСПСМИ. Има цял раздел Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Пряка връзка към този раздел  на сайта на НЗОК   Помощни средства приспособления съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

   Какво трябва да направите

   Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ): Нзок помощни средства и медицински изделия ред за получаване.

   1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
   2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
   3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
   4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
   5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
   6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

ЛКК за помощни средства НЗОК РЗИ

Вижте страницата ЛКК за помощни средства НЗОК РЗИ за издаване на Медицински протокол/ТЕЛК.

ЛКК за помощни средства НЗОК РЗИ.

 ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТГОВОРИ НА НЗОК ЗА ПСПСМИ

Въпроси зададени за помощните средства ПСПСМИ към здравната каса. Официалните отговори от НЗОК. Имате право на какво и как да го получите? Как и къде да зададете въпрос online и същия ден да получите официален отговор от здравната каса? Вижте Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК.

От официалните отговори на НЗОК ще получите отговор на вашите въпроси като например: Медицинския протокол от ЛКК откъде да го извадите и информация за ЛКК по региони. При издадени вече Нзок кодове от кой и откъде да получите помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ. Какви са медицинските основания и документи за безплатно получаване на различните ПСПСМИ през здравната каса и други въпроси и отговори.

НОВИ ИЗДЕЛИЯ И ПРОМОЦИИ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И СТОКИ ЗА ДОМА НА СВОБОДНА ПРОДАЖБА

Освен през здравната каса, помощни средства и стоки за дома улесняващи хората, могат да се закупят на свободна продажба.

Вижте нашите предложения за нови изделия и промоции на атрактивни цени на главната страница на сайта преки връзки към продуктите. Стол-проходилка 3В1. ТОАЛЕТЕН СТОЛ, ПРОХОДИЛКА И СТОЛ ЗА БАНЯ В ЕДНО ИЗДЕЛИЕ. Влажни ръкавици за сухо миене на тяло. ВЛАЖНИ РЪКАВИЦИ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ТЯЛО БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА. Проходилка -стол 2В1. ПРОХОДИЛКА СЪС СЕДАЛКИ И  СТОЛ ЗА БАНЯ В ЕДНО ИЗДЕЛИЕ.

Изображение на Нови изделия и промоции в стоки и изделия за дома сн 2