Помощни средства за възрастни хора, инвалиди

БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НЗОК НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

СВОБОДНА ПРОДАЖБА 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ИЗДЕЛИЯ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ПОМОЩ НА ВЪЗРАСТНИ ИНВАЛИДИ БОЛНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Помощни средства за хора с увреждания ПСПСМИ по смисъла на Закон за хората с увреждания ЗХУ.  Технически помощни средства с общо предназначение. Стоки за дома на възрастни хора, инвалиди, болни помощни изделия за независим и качествен живот. ПСПСМИ помощни изделия през здравната каса могат да се получат безплатно с Нзок кодове.

МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ВСИЧКИ ИЗДЕЛИЯ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА СТОКИ ЗА ДОМА БЕЗ ДА СА НЕОБХОДИМИ НЗОК КОДОВЕ 

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Caneo b инвалидна количка рингова непомпащи гуми

КОМБИНИРАНИ СТОЛОВЕ

комбиниран-стол-освободен-отпред-тапицирана-седалка

АНТИДЕКУБИТАЛНИ

Антидекубитален дюшек 0223005

ПРОХОДИЛКИ, РОЛАТОРИ

Ролатор за пазаруване, количка 2 в 1

ПАТЕРИЦИ, БАСТУНИ…

Патерици и канадки

ЗА ТЕЖКИ ХОРА ИЗДЕЛИЯ

Тоалетен стол тежки хора до 225кг 0808524

ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

За специални нужди изделия

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ПРАВАТА НИ

НА КАКВО ИМАМЕ ПРАВО

СПЕЦИАЛИЗИРАН РАЗДЕЛ ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНИО СРЕДСТВА ПСПСМИ И УСЛУГИ

Вижте публикацията Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни … „На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. Как и какво може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?…“

Правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания, болните по отношение на помощните средства и медицински изделия-ПСПСМИ са нормативно уредени в: Закон за хората с увреждания ЗХУ и Правилник за приложението му. На основанието на тях са и нормативните наредби на Министерство на здравеопазването, НЗОК Национална здравноосигурителна каса, ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата.  Повече подробности може да намерите на страница НЗОК Помощни средства получаване.

 От 1 юли 2022 г има промяна в реда за предоставяне безплатно на помощните средства и медицински изделия от здравната каса , съкратено ПСПСМИ. От Агенция за социално подпомагане (АСП) дейността се прехвърли в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

Официална информация от здравната каса НЗОК. Ред за получаване на ПСПСМИ през НЗОК. Зададени въпроси към здравната каса и официалните отговори за помощните средства.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

ЗА ДОМА НА ХОРА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ, СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА БАНЯ-ТОАЛЕТНА-ЛЕГЛО

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

Как да пригодим дома на  възрастни хора или дома в който съжителстваме с тях.  Дом за стари хора пригоден за живеене.
За проектиращите, изграждащи и оборудващи бани и тоалетни за хора с увреждания в обществени обекти и сгради.Управители на обществени сгради, хотели, банки. Наредба № РД-02-20-2/ 26.01.2021Г на МРРБ за достъпност в урбанизираната територия.  Изделия за достъпност в сградите и съоръженията.

За ежедневието в дома ни е раздела  Всекидневие.  Обувалка на чорапи, щипка за хващане на предмети от разстояние, надстройка за повдигане височината на тоалетната чиния, дръжки за хващане и …

Изображение на Ежедневие на възрастни, инвалиди, болни помощни средства

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА

ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ХОРА С УРЕЖДАНИЯ РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПСПСМИ

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА НЗОК В СИЛА ОТ ПЪРВИ ЮЛИ 2022 г

От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия-ПСПСМИ и ремонтни дейности. Това е като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане АСП към касата.

 • Посещавате ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, където ще Ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията;
 • Получавате известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на РЗОК.

Имате свободата да избирате:

 • Да получите или да ремонтирате Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна, от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК.
 Какво трябва да направите

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ):

 1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
 2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
 3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
 4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
 5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
 6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

Трябва да знаете още:

 • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК.
 • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от НЗОК.
 • Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.
 • Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК, само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини.
 • Ако към 1 юли 2022 г. имате издаден документ от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, който не определя ПСПСМИ, съобразно утвърдената спецификация, може да получите своето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, след индивидуалното им определяне от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, като е необходимо да подадете електронно заявление.

Официална информация за помощните средства и медицински изделия  в сайта на Национална здравноосигурителна каса НЗОК

В сайта на Национална здравноосигурителна каса актуалната официална информация за:  Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания ПСПСМИ. Пряка връзка към този раздел  на сайта на НЗОК   Помощни средства приспособления съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОФИЦИАЛНИ ОТГОВОРИ НА НЗОК ЗА ПСПСМИ

Официални отговори на въпроси зададени за помощните средства ПСПСМИ към здравната каса. Имате право на какво и как да получите безплатно това което ви се полага. Как и къде да зададете въпрос online така че същия ден да получите официален отговор от здравната каса?  Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК.